KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın tarafından kişisel verileriniz güvenliğine ve özel hayatın gizliliğine önem vermek suretiyle aşağıda açıklanan kapsamda ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgilere ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na https://leoklinik.com/  web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Sizden edindiğimiz kişisel verileriniz, Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yerine getirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen koşullarla işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi


 • Kimlik Bilgileri
 • İsim
 • Soyisim
 • TCKN
 • Pasaport No
 • IBAN
 • Adres
 • Telefon
 • Yaş
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Meslek

İşleme Amacı


 • Kimlik tespiti
 • Randevu oluşturma, randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin diğer bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi
 • Hasta kişisel eşya yönetiminin sağlanması ile saklama hizmetlerinin sunumu 
 • Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın tarafından sunulan ürün ve hizmet bedellerinin karşılanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi
 • Muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi
 • Toplanan verilerin mevzuata uygun olarak ve gerektiği süre boyunca saklanması
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi
 • Anlaşmalı olunan özel şirketler, kurumlar veya hastaneler ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi  
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Resmi kurumlar ile meslek kuruluşları tarafından yapılacak denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi  
 • Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi
 • Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar ile yayın, danışmanlık gibi faaliyetlerin yürütülmesi ile eğitim, seminer ve benzeri organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi

Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler


 • Sağlık bilgileri
 • Kan Grubu
 • Din
 • Fotoğraf
 • Tıbbi Teşhis ve Tedavi Bilgileri
 • Görsel Kayıtlar

İşleme Amacı


 • Hastanın değerlendirilmesi ve teşhisin yapılması
 • Hastanın ayakta ya da yatarak tedavisinin gerçekleştirilmesi
 • Hastanın bakımı ile ilaç ve medikal malzemelerin temini amacıyla sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
 • Operasyon ihtiyacında ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi
 • İlaç ve malzeme hazırlama süreçlerinin ve kontrollerinin yürütülmesi
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında görüntüleme ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi
 • Toplanan verilerin mevzuata uygun olarak ve gerektiği süre boyunca saklanması  
 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi
 • Anlaşmalı olunan özel şirketler ve/veya diğer kurumlarla ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi  
 • Resmi kurumlar ile meslek kuruluşları tarafından yapılacak denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ & HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında; bilgisayar ortamlarımız, bilgi yönetim yazılım programımız, web sitemiz, e-posta kanalları ve fiziki ortamdaki sağlık formlarımız, kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları aracılığıyla toplanmaktadır. Anlaşmalı şirketler ile Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın arasında zaman zaman söz konusu olabilecek anlaşmalar kapsamında Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın’ın sunduğu hizmetlere ilişkin imkanlar sağlanır ise kişisel verileriniz, işbu yakınınız tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aracılığı ile de elde edilebilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. 

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla;  

Kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2 maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın’ın hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE & HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda aktarılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, sınırlı ve gerektiği ölçüde, anlaşmalı hastanelere, doktorlara, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, ürün ve hizmetlerimizi yürütmek üzere işbirliği içinde bulunduğumuz hizmet sağlayıcılarımıza, hukuki danışmanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Açık rızanızın varlığı halinde sunduğumuz hizmetlere ilişkin faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi ile tedavi masraflarınıza ilişkin ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacı ile anlaşmalı kurumlara veya hizmet sağlayıcılara kişisel verilerinizin aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde sizinle elektronik posta ya da telefon aracılığı ile iletişim kurulabilecektir.

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, yukarıda aktarılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın’ın uymakla yükümlü olduğu, başta sağlık mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan saklama ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

İLETİŞİM

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, dilerseniz https://leoklinik.com/ web sitemiz üzerinden ya da bizden temin edebileceğiniz başvuru formunda belirtilen yöntemler ile iletebilirsiniz. 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, bizzat Dr. Doğuş Yalçın ve Dr. Müge Yalçın’ın muayenehanesine teslim edebilir ya da Caddebostan Mah. Çam Fıstığı Sokak, Bağdat Cd. No:1 Kat:4, 34728 Kadıköy/İstanbul adresine posta ile gönderebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Size daha iyi hizmet sunmak için Leo Klinik web sitesinde çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanarak çerezlere izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.

Leo Klinik web sitesi içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.